Licensjakt på Lodjur 2017

Flera länsstyrelser har sagt ja till lodjursjakt i år. Sammanlagt har de gett tillstånd till licensjakt på 79 av Sveriges cirka 1300 lodjur.

Det har varit tyst om licensjakt på lodjur i år.  Men jakten är kontroversiell eftersom lodjuret är en rödlistad art som är klassad som sårbar. Under årets jakt var det dessutom tillåtet att använda både fällor och motorfordon. Fällor var under en period förbjudna för att de orsakade stort lidande och lodjuren hittades sårig och med träflisor i magen efter att försökt ta sig ut. Jakt med motorfordon är som grund förbjudet i jaktlagen. Men man har nu under lodjursjakten gjort ett undantag.

Naturvårdsverket har delegerat besluten om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna. Besluten om licensjakt baseras på en analys som respektive läns viltförvaltningsdelegation gör. Men regeringen har just publicerat en rapport där de pekar på brister i sammansättningen av viltförvaltningsdelegationerna. Detta har dock inte påverkat årets beslut om licensjakt. 

Motiveringen till jakten baseras i några län på problem med säkerheten för tamboskap och rennäring. I övriga län hänvisas framför till Naturvårdsverkets fastställda minimiantal för lodjur. Länsstyrelserna tar alltså beslut om jakt ifall antalet lodjur uppskattas understiga minimiantalet. I till exempel Gävle säger rovdjurshandläggaren på länsstyrelsen att lodjuren inte gör någon allvarlig skada, men ”det finns en förväntan” att det ska blir jakt på lodjur eftersom de med knapp marginal överstigit ”förvaltningsnivån”. Jägare förväntar sig alltså att få jaga lodjur. Därför är frågan är om det som Naturvårdsverket kallar viltvård i själva verket är troféjakt.

Svenska rovdjursföreningen, facebookgruppen  Bevara våra lodjur och några lokalavdelningar av Naturskyddsföreningen överklagade årets licensjakt på lodjur.  Men det finns ett stort problem med överklagandeprocessen eftersom rätten inte alltid beslutar om så kallad inhibition, alltså att jakten stoppas i väntan på dom. Nu har överklagandena avslagits eller överklagats till nästa instans. Men varken förvaltningsrätten i Gävle eller kammarrätten i Sundsvall har beslutat att stoppa jakten i väntan på dom. Regeringen understryker att handläggningen av licensjakten ska ske skyndsamt och ha förtur. Men fortfarande en vecka efter att jakten inleddes finns ingen dom. Vilket innebär att jakten fortsätter oavsett om det är förenlig med lagstiftningen eller inte.

Det är alltså i praktiken omöjligt att stoppa  licensjakt när beslutet tas så sent som i Jämtland. Jämtlands länsstyrelse beslutade om licensjakt på 27 lodjur. Beslutets togs fredagen veckan innan jakten skulle börja.  Gruppen Bevara våra lodjur med flera överklagade. Efter tre dagar när 24 lodjur av 27 är skjutna så kommer beslutet att förvaltningsrätten i Luleå inte kommer att stoppa jakten i väntan på domen. Licensjakten resulterade i 29 skjutna lodjur, alltså två över licensjaktsbeslutet. Fortfarande när jakten avlysts finns ingen dom.

Förvaltningsrätten skriver följande:

 “Utifrån vad som hittills framkommit i målet bedömer förvaltningsrätten, som senare slutligt kommer att ta ställning i målet, att det saknas skäl att besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Yrkandena om inhibition ska därför avslås.

 

LÄNKAR

Regeringen har just publicerat en rapport där de pekar på brister i sammansättningen av viltförvaltningsdelegationerna.

Sammansättningen av ledamöter har också tidigare kritiserats av representanter för naturvårdsintressen.

Opinion svt

Djurskyddet, Svenska Naturskyddsföreningen och Svenska rovdjursföreningen har protesterat mot användning av fällor.

I till exempel Gävle säger rovdjurshandläggaren på länsstyrelsen att lodjuren inte gör någon allvarlig skada, men ”det finns en förväntan” att det ska blir jakt på lodjur eftersom de med knapp marginal överstigit ”förvaltningsnivån”.

Lodjuret är en rödlistad art som är klassad som sårbar.

Frågan är hur man vet att miniminivån för föryngringar som Naturvårdsverket har bestämt kan uppnås när flera länsstyrelser nu tillåter licensjakt?

Besluten om licensjakt på lo har delegerats till respektive länsstyrelse.

Jämtlands län har blivit kritiserade av bland annat Wolf Association Sweden för att de missbrukar 59 § jaktförordningen. Genom att länsstyrelsen lägger in den här paragrafen i beslutet så ska jakten inte kunna inhiberas. 
Beslut om licensjakt på lo i Jämtland:

Om man läser beslutet så menar Wolf Association att beslutet om skyddsjakt strider mot lagen eftersom lodjuren inte orsakat någon skada.
Avslag på överklagan från Wolf association Sweden

Svenska rovdjursföreningen har också anmält länsstyrelsen i Jämtland för att ta beslut på skyddsjakt på rovdjur på ett sätt som gör dem svåra eller omöjliga att överklaga.

Jaktlagen

 

Share